Tennisles

 

Tennisles

De gehele zomercursus omvat 18 lesweken in de periode half maart t/m begin september. Ook kunt U zich alleen inschrijven voor de periode van half maart tot half mei (eerste serie / 9 lessen). Of U kiest voor de tweede periode, van half mei tot begin september (tweede serie/9 lessen). In de zomervakantie van half juli tot eind augustus worden geen tennislessen gegeven. De nazomerlessen (september/november) worden direct aansluitend aan de zomerlessen gestart, het aantal lessen kan afhankelijk van uitval van lessen van de zomercursus variëren en wordt na de zomervakantie kenbaar gemaakt.

U kunt zich individueel opgeven of als groep. Bij de indeling zal zoveel mogelijk met een ieders wensen rekening gehouden worden. Het is de leraar voorbehouden indien noodzakelijk lestijden te veranderen of om te zetten
in overleg met betrokken deelnemers. Aan eerder afgesproken lestijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij een individuele les of een les met een groep van minder dan 4 personen kunt U kiezen voor de gewone lesduur van een lesuur, 3⁄4 lesuur of een half lesuur.

Een lesuur duurt 50 minuten en kost € 47,-. De kosten worden gelijk verdeeld over het aantal deelnemers in de lesgroep.

De kosten voor junioren worden berekend uitgaande van bovenstaand uurtarief. De club neemt echter van de beide series 25% van de kosten voor haar rekening. Nieuwe jeugdleden tot en met 12 jaar krijgen gedurende het lopende zomerseizoen 5 gratis lessen aangeboden. N.B. Nieuwe jeugdleden die lid worden na het zomerseizoen kunnen in het daarop volgende jaar van de aanbieding gebruik maken. Nieuwe jeugdleden van de middelbare school kunnen evenals senioren gebruik maken van de mogelijkheid van 3 kennismakingslessen voor € 10,-. Bij aanmelding als lid wordt dit bedrag van de eerste contributie afgetrokken.

Leerlingen ontvangen bij aanvang van de eerste les de rekening. De betaling van het lesgeld dient te geschieden voor de op de rekening vermelde datum. Indien men zich opgeeft voor een serie van 18 lessen ontvangt men in eerste instantie een rekening voor de eerste 9 lessen en bij de start van de tweede serie nogmaals een rekening voor 9 lessen, dit omdat de samenstelling van het aantal deelnemers in een groep nog wel eens kan wijzigen.

Na het volgen van de eerste tennisles verplicht men zich tot het betalen van het gehele lesgeld.

Lessen die door de leerling geannuleerd worden (ook het niet verschijnen op de les) kunnen niet worden ingehaald. Lesgeld wordt niet gerestitueerd. Lessen door de leraar geannuleerd wegens ziekte worden ingehaald.

Bij slechte weersomstandigheden gelden de volgende afspraken:

  • De lessen gaan altijd door, tenzij de leraar de les telefonisch annuleert.
  • De leraar beslist over de bespeelbaarheid van de banen.
  • Is de les begonnen en is de helft van het lesuur nog niet verstreken dan wordt de les als niet gegeven beschouwd, met in acht neming van het volgende: 
    Als de les wordt geannuleerd wegens onwerkbare omstandigheden geldt:
    De eerste regenles (van een serie van 9 lessen) vervalt, alle overige lessen van de serie die vervallen worden ingehaald op een door de leraar te bepalen tijdstip, dit alles in overleg met de leerling.
  • Een serie van 18 lessen wordt beschouwd als 2 series van 9 lessen.

De leerling kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, zonder toestemming van de leraar.

Voor meer informatie kunt U terecht bij Manfred Kerperien, tel. 0545-271596, mobiel 06-45360869. Per email kerperien@planet.nl